Pravidla a přihláška

PŘIHLÁŠKA JEDNOTLIVCI – KE STAŽENÍ

PŘIHLÁŠKA TŘÍDY – KE STAŽENÍ

Pravidla veřejné soutěže
#BRNOBUDOUCNOSTI

Soutěž #BrnoBudoucnosti je určena mladým lidem od 15 do 20 let, kterým není Brno lhostejné. Soutěžící se mohou účastnit sami za sebe jako jednotlivci – a to v kategorii literární i audiovizuální nebo společně jako školní třída – a to pouze v kategorii audiovizuální. Soutěž bude spuštěna s ohledem na kandidaturu města v soutěži Evropské hlavní město kultury. Hlavním cílem je dozvědět se od studentů více o jejich představách Brna v roce 2028.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

a) Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která nejpozději dne 30. listopadu 2019, dosáhla 15 let věku a současně nepřekročila 20 let věku. (Tj. fyzická osoba narozená od 01. 01. 1999 do 30. 11. 2004.)

b) Počet účastníků soutěže není omezen. Účast v soutěži je dobrovolná.

c) Účastník zhotovuje příspěvek do soutěže na své vlastní náklady.

d) Účastníkem soutěže se stává osoba, která nejpozději do 30. 11. 2019 odevzdá přihlášku do soutěže, společně se soutěžním dílem, ať už elektronicky, poštou či osobně.

e) Každý/á účastník/třída může odevzdat maximálně jeden příspěvek v jedné kategorii.

KATEGORIE SOUTĚŽE

  1. kategorie – LITERÁRNÍ

1a) – Jednotlivci

– účastník odevzdá nejpozději do 30. listopadu 2019 literární dílo v libovolné formě, v rozsahu maximálně 4 strany velikosti A4. V textu musí zodpovědět na všechny tři zadané otázky, jinak příspěvek nebude zařazen do soutěže. Odevzdání je možné elektronicky na email soutez@brnobudoucnosti.cz nebo osobně či poštou na adresu Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna pro děti a mládež, Kobližná 4, Brno 601 50. Nutné je společně odevzdat či zaslat přihlášku do soutěže.

  1. kategorie – AUDIOVIZUÁLNÍ

2a) – Jednotlivci

2b) – Školní třídy

– účastník odevzdá nejpozději do 30. listopadu 2019 video v rozsahu maximálně 4 minuty. Video musí být ve formátu .mp4 nebo .avi a musí být nahráno na datové úložiště (např. uschovna.cz, wetransfer.com aj.) a odkaz zaslán elektronicky na email soutez@brnobudoucnosti.cz . Ve videu musí zaznít odpovědi na všechny tři zadané soutěžní otázky, jinak příspěvek nebude zařazen do soutěže. Odevzdání je možné pouze elektronickou formou, nutné je společně zaslat i přihlášku do soutěže. 

Pravidla a podmínky soutěže

Organizátor soutěže stanoví níže uvedené podmínky soutěže:

–        odevzdaná díla nesmí mít rasistický, hanlivý, erotický a jinak zavádějící či urážející obsah a nesmí porušovat autorská práva,

–        v odevzdaném díle nesmí být používány vulgarismy,

–        odevzdané dílo může obsahovat pouze vlastní hudbu (neautorskou) nebo hudbu umístěnou na Youtube (studio pro autory, zvuková knihovna, kde je umístěna bezplatná hudba – odkaz pro přihlášení do zvukové knihovny je https://www.youtube.com/audiolibrary/music ),

–        natočení příspěvku se musí řídit zásadami bezpečnosti a dobrých mravů, jakož i veřejného pořádku,

–        v případě, že v odevzdávaném příspěvku vystupují jiné osoby (účinkující), je nutno na vyzvání doložit souhlas těchto osob s natáčením, odevzdáním příspěvku, jakož i jeho zveřejněním,

–        v případě využívání cizích prostor (podnik, škola, …) pro natočení audiovizuálního příspěvku, musí mít autor videa souhlas vlastníka těchto prostor k těmto účelům.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O SOUTĚŽI

a) Účastník soutěže vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

b) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o jakýchkoliv otázkách spojených s touto soutěží a sporech či pochybnostech ohledně pravidel soutěže.

c) Poskytnutím příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že je příspěvek jeho vlastním dílem, a odpovídá za to, že nejsou porušena autorská práva nebo jiná práva třetích osob či obecně závazných předpisů V případě nepravdivosti uvedeného potvrzení anebo v případě, že poskytnutím videa do soutěže jsou porušena práva třetích osob, je organizátor soutěže oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit a v případě, že již byla předána výhra, žádat její vrácení; tím není dotčena odpovědnost soutěžícího k náhradě škody pořadateli, objednateli anebo třetím osobám.

d) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor soutěže je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru.

e) Zveřejněný příspěvek nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy a s pravidly této soutěže, nesmí být vulgární, video nesmí poškozovat dobré jméno organizátora soutěže, poškozovat práva třetích stran, v takových případech si organizátor soutěže vyhrazuje právo takové video odmítnout a vyřadit ze soutěže.

f) Nevhodné soutěžní video může být organizátorem soutěže dle jeho uvážení nezveřejněno.

g) Pokud organizátor soutěže v průběhu soutěže zjistí, že účastník soutěže nesplňuje podmínky soutěže, je povinen jej z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

h) Organizátor soutěže neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné.

i) Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok. Nárok na výhru nelze převést na jinou osobu a hodnotu věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou.

j) Práva soutěžícího a výherce vyplývající z těchto pravidel a soutěže nelze převádět na třetí osoby.

k) Rozhodnutí poroty je konečné a není možno se proti němu odvolat. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Každý účastník soutěže, který se do soutěže přihlásí, souhlasí s jejími pravidly.

ZNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH OTÁZEK

Brno budoucnosti – jak asi bude vypadat Brno v roce 2028? Zkus se zamyslet a odpověz formou videa nebo libovolného literárního útvaru na následující otázky:

a) Co se ti v Brně líbí a chtěl bys v budoucnosti i nadále zachovat?

b) Co se ti v Brně nelíbí a chtěl bys změnit?

c) Co Brnu chybí a mohlo by nově mít?

Odpovědi na soutěžní otázky musí být vždy zodpovězeny v soutěžních pracích obou kategorií.

TERMÍNY

Doba trvání soutěže: Soutěž probíhá v termínu září 2019 – listopad 2019.

Termín odevzdání soutěžních děl a ukončení soutěže: 30. listopadu 2019.

Slavnostní vyhlášení výsledků a výherců s předáním cen: leden 2020 (termín slavnostního vyhlášení výsledků a výherců s předáním cen bude upřesněn).

URČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Ze všech zaslaných příspěvků, které splní podmínky vstupu do soutěže a budou do ní zařazeny, budou v kategorii JEDNOTLIVCI (literární, audiovizuální) vybrány tři nejlepší příspěvky, bude tedy oceněno 1., 2. a 3. místo. V kategorii TŘÍDY bude oceněn jeden nejlepší příspěvek, bude tedy oceněno pouze 1. místo.

Soutěžící, kteří se umístí mezi nejlepšími vybranými příspěvky, obdrží hodnotnou věcnou cenu. Výherce bude o výhře, čase a způsobu jejího předání včas vyrozuměn (na kontakty uvedené při registraci).

V případě, že výherce na výzvu k předání výhry ve stanoveném termínu nezareaguje, nebo poskytnuté kontaktní údaje nebudou platné a nebude možno výherce kontaktovat, výhra přejde na dalšího v pořadí. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora soutěže vůči výherci stanovené těmito pravidly soutěže.

Soutěžní porota bude sestavena z několika nezávislých osob. Složení soutěžní poroty bude upřesněno. Soutěžní příspěvky budou porotě předloženy anonymně, pouze s číselným označením, aby zůstaly zachovány stejné podmínky pro všechny. Rozhodnutí poroty je definitivní a nelze se proti němu odvolat.

CENY

JEDNOTLIVCI:

1.místo kategorie literární – týdenní jazykový pobyt v Dublinu od společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.

1.místo kategorie audiovizuální – týdenní jazykový pobyt na Maltě od společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.

2.místo obě kategorie – dárkový poukaz v hodnotě 2 tisíce Kč na nákup zboží u společnosti AUDIO PARTNER s.r.o. (kytary.cz) a dárkový poukaz v hodnotě 2 tisíce Kč na nákup zboží u společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

3.místo obě kategorie – dárkový poukaz v hodnotě 1 tisíc Kč na nákup zboží u společnosti AUDIO PARTNER s.r.o. (kytary.cz) a dárkový poukaz v hodnotě 1 tisíc Kč na nákup zboží u společnosti SNOWBOARD ZEZULA s.r.o.

ŠKOLNÍ TŘÍDY:

1.místo kategorie audiovizuální – jednodenní zájezd pro třídu s programem dle výběru výherce (např. Vídeň, Krakow, Berlín aj.)

PŘIHLÁŠKA

Všichni účastníci musí odevzdat vyplněnou přihlášku (dostupná online na brnobudoucnosti.cz/pravidla-a-prihlaska/), kterou lze odevzdat či zaslat elektronicky na email soutez@brnobudoucnosti.cz, a v níž jednotlivci uvedou svoje jméno, příjmení, název odevzdávaného díla, soutěžní kategorii, adresu trvalého bydliště, datum svého narození a kontakt. Přihlášku školní třídy zašle třídou zvolený zástupce, který uvede své jméno, příjmení, název odevzdávaného díla, soutěžní kategorii, adresu trvalého bydliště, datum svého narození a kontakt. Zástupce rovněž uvede název a adresu školy a třídy, jakož i jmenný seznam studentů s daty narození a jejich podpisy, kteří se na tvorbě díla podíleli. Pořadatelé se zavazují, že údaje nebudou komerčně zneužity a budou poskytnuty třetím osobám pouze za účelem propagace touto osobou (např. media). Součástí přihlášky je vždy souhlas se zpracováním osobních údajů a s licenčními podmínkami.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny odevzdané soutěžní práce se stávají majetkem Knihovny Jiřího Mahena v Brně a bude s nimi takto nakládáno. Přihláškou do soutěže se každý účastník zavazuje a souhlasí s poskytnutím licence ke svému dílu v rozsahu licenčních podmínek: Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní veřejná licence (dále jen „Veřejná licence“), dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs Vybrané práce budou nadále využity v souvislosti s touto soutěží a její propagací, a to v jakékoli formě (tištěné, digitální,…atp.) v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 121/2000 Sb, Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

POŘADATEL

Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je Knihovna Jiřího Mahena, p. o., Kobližná 4, 601 50 Brno, IČO: 00101494, www.kjm.cz, ve spolupráci se statutárním městem Brnem.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže nebo na její úplné zrušení.

#BrnoBudoucnosti